Alternate Text
Oinkey
{{i18n.SelectLogin}}
{{i18n.Twitter}}
{{i18n.PhoneNumber}}
{{i18n.Facebook}}
{{i18n.Google}}
Oinkey
{{i18n.AccountList}}
名稱 : {{item.name}} {{i18n.CurrencyType1}} : {{item.point}} 上次登入遊戲 : {{item.上次遊戲}} 上次登入時間 : {{item.loginTime}}
{{i18n.CurrencyType2}} : {{item.金幣}}
登入遊戲
Oinkey
{{i18n.AccountList}}> {{i18n.AccountManagement}}
名稱 : {{editUser.name}}
{{i18n.CurrencyType1}} : {{editUser.point}}
{{i18n.CurrencyType2}} : {{editUser.金幣}}
{{i18n.LoginPlatform}} : {{editUser.loginType}}
{{i18n.LoginState}} :
{{i18n.PhoneNumberBind}} :
{{i18n.OpenLockTitle}} :

{{i18n.LastLoginGame}} : {{editUser.上次遊戲}}
{{i18n.LastLoginDate}} : {{editUser.loginTime}}
{{i18n.LastLoginIP}} : {{editUser.loginIP}}
Oinkey
{{i18n.AccountList}}> {{i18n.DeviceManagement}}
  • {{i18n.LoginDevice}} : {{device.名稱}} {{device.名稱}}
  • {{i18n.LoginGame}} : {{device.遊戲名稱}}
  • {{i18n.LoginDate}} : {{device.apply}}
  • {{i18n.LoginCount}} : {{device.登入次數}}
{{device.deviceState}}

Oinkey
使用Facebook帳號登入

你先前已使用 Facebook 帳號登入M平台。

要繼續使用此設定嗎?

繼續
取消
Oinkey

糟糕,我們不支援您目前的瀏覽器版本

如果您使用IE8 (含)以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,

或使用其他瀏覽器軟體 Google Chrome、Firefox,

並搭配 1024 x 768 以上之螢幕解析度,以獲得最佳瀏覽體驗。

{{i18n.Cancel}}
{{i18n.Confirm}}
{{i18n.Confirm}}
{{i18n.Cancel}}
{{i18n.Confirm}}
{{i18n.Confirm}}
{{i18n.Delete}}
{{i18n.Cancel}}
{{i18n.ModifyName}}
{{i18n.Confirm}}
{{i18n.Confirm}}

92*****19

{{i18n.Cancel}}
{{i18n.Confirm}}
{{i18n.Confirm}}
{{i18n.ModifyName}}
{{i18n.Revalidate}}
{{i18n.Cancel}}

Oops! 上傳失敗 :(

原因:檔案格式錯誤

確認